Här hittar du som är kund hos oss på Fire AB information om hur dina personuppgifter behandlas hos oss.
Vi följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
Fire AB behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, se länk nedan. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Syftet med personuppgifterna?
Vi har dina personuppgifter för att vi ska kunna fakturera dig för våra tjänster samt fullfölja våra uppdrag gentemot dig.
All behandling av personuppgifter inom Fire AB sker för att i något led främja ovan nämnda ändamål. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Varifrån får vi personuppgifterna?
Den mesta informationen får vi direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis webbaserade informationsbolag.

Vilka personuppgifter samlar Fire AB in?
De personuppgifter vi behandlar är följande:

  • Kontaktinformation som namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa en enhetlig information om dig.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Fire AB ser till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna innefattar konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Exempelvis så har endast behöriga personer tillgång till uppgifterna, uppgifterna kan t. ex. vara lagrade i särskilt skyddade utrymmen.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
Fire AB lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan meddela dig.

Hur länge sparar Fire AB dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Data till tredje land
Fire AB lämnar inte ut dina personuppgifter till andra länder utan ditt godkännande.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Fire AB:

Rätten till tillgång
Du har rätt att begära att få svar på om Fire AB behandlar personuppgifter om dig och få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer Fire AB ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar Fire AB även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Fire AB rättade om de är felaktiga. Du kan exempelvis göra detta genom att kontakta oss på mail: blomberg@fireab.se.

Rätten till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Fire AB:s system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för.
Det kan finnas bestämmelser som kräver att Fire AB inte raderar dina uppgifter, exempelvis reglerna om allmänna handlingar. Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer Fire AB att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om din begäran om radering.
Om Fire AB inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Fire ABs skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Fire AB kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

  • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Fire AB behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
  • Om Fire AB inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
  • Om du invänder mot behandling som utförs av Fire AB. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och Fire ABs tvingande berättigade skäl.
  • Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling
Du har rätt att göra invändningar mot Fire AB:s behandling av dina personuppgifter. Fire AB kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den.

Frågor
Om du har frågor om dataskydd kan du alltid vårt dataskyddsombud Johan Storm på storm@fireab.se. Du kan även gå in och läsa mer om lagen på www.datainspektionen.se.