Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Fire anpassar ert systematiska brandskyddsarbete till lämplig nivå

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ så ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller annan anläggning i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda på sitt brandskydd, och därmed uppfylla 2 kap. 2§ i LSO.

Med många års erfarenhet inom brandskydd hjälper Fire till att anpassa ert systematiska brandskyddsarbete (SBA) till lämplig nivå och omfattning. Vi genomför en initial riskbedömning som ligger till grund för framtagandet av rutiner och åtgärdsplaner anpassade för just er verksamhet. Vi utfärdar dokumentation samt utbildar personalen så ert SBA kan genomföras på enklast möjliga sätt. Vi hjälper även till med att reda ut ansvarsförhållanden och att skicka in redogörelser till räddningstjänsten.

Vill du veta mer om systematiskt brandskyddsarbete?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.