Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi hjälper er att strukturera upp ert Systematiska brandskyddsarbete enligt LSO.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 2 kap, 2§ så ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Med många års erfarenhet inom brandskydd hjälper Fire till att anpassa ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Vi är med och tar fram rutiner, dokumentation, utbildning för personalen m.m. Vi hjälper att reda ut ansvarsförhållanden och att skicka in redogörelser till räddningstjänsten.

Kontakta oss om Systematiskt brandskyddsarbete